Privacyverklaring

iqbi B.V.

iqbi B.V. respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat de verwerking van uw persoonsgegevens op zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en eventuele andere specifieke privacywetgeving. Via deze privacyverklaring lichten we toe welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, waarom we dit doen, hoe wij uw persoonsgegevens beschermen, welke rechten u als betrokkene heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

Verwerkingsverantwoordelijke

iqbi B.V., gevestigd aan de Bernadottelaan 11 (3527 GA) te Utrecht, ingeschreven bij de KvK onder nummer 87510480, hierna “iqbi”, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

iqbi is te bereiken per e-mail via privacy@iqbi.nl.

De gegevens die iqbi verzamelt

iqbi kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. iqbi verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze aan ons heeft verstrekt en wanneer u van onze diensten gebruikmaakt.

Wij kunnen in ieder geval de volgende persoonsgegevens van u verzamelen:

 • contact- en accountgegevens, zoals (bedrijfs-)naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres;
 • betalings- en factuurgegevens;
 • websitegegevens.

Doel van de gegevensverwerking

iqbi kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • de uitvoering van onze overeenkomst;
 • administratieve doeleinden;
 • om wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen;
 • marketing- en communicatiedoeleinden.

Beveiliging en opslag van persoonsgegevens

Wij behandelen alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt uiterst zorgvuldig en volstrekt vertrouwelijk. Alleen medewerkers voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de persoonsgegevens. Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

Opslag van uw persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer er toch opslag buiten de EER zal plaatsvinden, zal iqbi voorafgaand toestemming aan u vragen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen. Indien u ons uitdrukkelijke en specifieke toestemming heeft gegeven, is een langere bewaartermijn van uw persoonsgegevens mogelijk. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook langer bewaren indien wij daartoe wettelijk worden verplicht. Wanneer de afgesproken of wettelijke termijnen zijn verlopen, verwijderen wij uw persoonsgegevens.

Delen van de persoonsgegevens met derden

iqbi deelt uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor het naar behoren uitvoeren van de overeenkomst die we met u zijn aangegaan, om aan een mogelijke wettelijke verplichting te voldoen of wanneer u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

iqbi doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming of profiling.

Cookies

iqbi maakt op haar website gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Met analytische cookies meten we het websitegebruik om onze website steeds te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken voor onze bezoekers.

Uw rechten

Als betrokkene onder de AVG heeft u de volgende rechten:

 • recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
 • recht op dataportabiliteit;
 • recht om vergeten te worden;
 • recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

iqbi zal uw verzoek met betrekking tot de uitoefening van uw recht(en) binnen de wettelijke termijn van 4 weken behandelen. Een dergelijk verzoek kunt u sturen naar privacy@iqbi.nl. Bij afwijzing van het verzoek zullen wij deze motiveren.

Indien iqbi optreedt als verwerker en een andere partij de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is, zal iqbi uw verzoek doorzetten naar de verwerkingsverantwoordelijke. In dat geval ontvangt u een reactie van de verwerkingsverantwoordelijke.

Indienen klacht

Indien u ondanks onze zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens toch ergens ontevreden over bent, kunt u contact opnemen via privacy@iqbi.nl voor meer informatie over het indienen van een klacht.

Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht, kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via het klachtenformulier van www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of middels het sturen van een brief naar:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

088-1805250

 

 Wijziging privacyverklaring

iqbi behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Op onze website vindt u de meest actuele versie van de privacyverklaring. Bij discussie zullen wij uitgaan van de laatste privacyverklaring die op onze website is gepubliceerd.

Utrecht, oktober 2023

iqbi B.V.

Scroll naar boven