Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. iqbi is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt om een meetdienst te leveren waarbij meterstanden worden uitgelezen, opgeslagen en gerapporteerd en om de hiervoor benodigde hardware en meters te leveren.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Afnemer’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten en Producten van iqbi.
 3. In de Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen iqbi en Afnemer, een en ander in meest ruime zin.
 4. In de Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door iqbi en/of door haar ingeschakelde derden ten behoeve van Afnemer verrichte werkzaamheden, inhoudende het uitlezen, opslaan en rapporten van meterstanden.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Product’ verstaan: alle door iqbi en/of door haar ingeschakelde derden aan Afnemer geleverde producten, inhoudende software, meetapparatuur en andere hardware.
 6. In de Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website www.iqbi.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, tussen Afnemer en iqbi gesloten Overeenkomsten en alle overige door iqbi verrichte handelingen, ongeacht op welke wijze deze zijn gesloten of verricht.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Afnemer overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van Algemene voorwaarden van Afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Afnemer.

Artikel 3 Overeenkomst

 1. Alle offertes en aanbiedingen van iqbi zijn geheel vrijblijvend en te herroepen door iqbi. De offertes zijn ten hoogste 3 maanden geldig.
 2. Overeenkomsten tussen iqbi en Afnemer kunnen slechts gewijzigd worden door schriftelijke toestemming beide partijen.
 3. Als iqbi een bevestiging naar Afnemer stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. iqbi kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien Afnemer aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van iqbi, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij iqbi deze alsnog schriftelijk bevestigt.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. iqbi zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 2. iqbi heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan iqbi aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan iqbi worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan iqbi zijn verstrekt, heeft iqbi het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Afnemer in rekening te brengen.
 4. De Afnemer draagt er zorg voor dat iqbi haar diensten tijdig kan uit voeren en/of producten kan leveren. Indien iqbi niet tijdig door Afnemer in de gelegenheid wordt gesteld om haar diensten uit te voeren en/of producten te leveren, zullen de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van Afnemer komen.
 5. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Afnemer iqbi hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. iqbi dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen iqbi en Afnemer tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende factuur
 3. gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 4. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van iqbi op en is voor Afnemer geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen iqbi en Afnemer zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. iqbi is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Afnemer de verplichtingen uit
  de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat iqbi goede grond heeft te vrezen dat de Afnemer in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is iqbi bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Afnemer zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is iqbi gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Afnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het iqbi vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van iqbi op de Afnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien Afnemer voor het einde van de looptijd van de Overeenkomst deze wil ontbinden, is Afnemer 60% van de totale resterende waarde van de Overeenkomst verschuldigd aan iqbi. De kosten van het demonteren en ophalen van de hardware komen voor rekening van Afnemer.

Artikel 7 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de factuur zijn in euro’s en exclusief BTW en verzendkosten, tenzij anders vermeld.
 2. Wanneer de softwarekosten worden aangeduid met “Unit Level” dan worden de meter uitgelezen op appartement/woning niveau of lager.
 3. Wanneer de softwarekosten worden aangeduid met “Asset Level” dan worden meters bedoeld die meer uitlezen dan 3 appartementen of andere delen van een gebouw.
 4. iqbi heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 5. Betaling van een factuur dient te geschieden middels bankoverschrijving.
 6. De Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan iqbi mede te delen.
 7. Betaling van een factuur dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na het ontvangen van de factuur in de valuta die is gefactureerd.
 8. Indien de Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Afnemer is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Indien iqbi besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Afnemer, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 7.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 10. iqbi is gerechtigd de overeengekomen prijzen ingaande 1 januari van ieder kalenderjaar – zo nodig achteraf – te indexeren volgens de Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. De Afnemer is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. iqbi is niet aansprakelijk indien Afnemer onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.
 2. iqbi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de Website en de schade die daaruit voortvloeit.
 3. Indien iqbi aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Afnemer is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van iqbi’s verplichtingen met betrekking tot haar Diensten of Producten. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot het met Afnemer overeengekomen bedrag dat specifiek betrekking heeft op de veroorzaakte schade.
 4. Afnemer is gehouden om schade aan Producten of verkeerd geleverde diensten onverwijld en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontdekking schriftelijk te melden bij iqbi. Indien Afnemer deze schade niet tijdig kenbaar maakt, zal haar recht op vergoeding hiervan komen te vervallen.
 5. iqbi is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste installatie en/of onjuist gebruik van de Producten.
 6. iqbi is niet aansprakelijk voor fouten omtrent de meetgegevens en zal indien een dergelijke fout in de meetgegevens zich voordoet gecorrigeerde meetgegevens aan Afnemer leveren.
 7. iqbi is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. iqbi is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
 9. De Afnemer vrijwaart iqbi voor aanspraken van derden.
 10. De uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van iqbi.
 11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 9 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van iqbi, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van iqbi zelf of een derde, storingen in of uitvallen van internet, storingen in
  of uitvallen van de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in of uitvallen van het radiografisch circuit, netwerkaanval, stremming in het vervoer, staking, in- en uitvoerbelemmeringen, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, ernstige storingen in de systemen van iqbi of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal iqbi overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die iqbi heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 10 Garantie

 1. De garantie die iqbi blijkens dit artikel biedt, geldt alleen indien Afnemer een of meerdere producten van iqbi heeft gekocht. Als Afnemer een of meerdere producten van iqbi leaset, gelden de voorwaarden uit de Leaseovereenkomst. 
 2. iqbi biedt een garantie voor de door haar geleverde Producten tegen gebreken hieraan, indien dit gebrek aan iqbi kan worden toegerekend het gebrek tijdig is gemeld door Afnemer. De garantie houdt in dat iqbi de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig vervangen. Gebreken dienen schriftelijk bij iqbi te worden gemeld. 
 3. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade. 
 4. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de Producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden. 
 5. De periode van garantie is twaalf (12) maanden vanaf het tijdstip van aflevering, tenzij anders is overeengekomen. 
 6. Indien iqbi herstelwerkzaamheden uitvoert die buiten het in dit artikel genoemde kader vallen, worden deze in rekening gebracht aan Afnemer. 
 7. Het in de Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Afnemer uit hoofde van de wet. 

Artikel 11 Intellectuele eigendom

Alle tekeningen, overzichten, berekeningen en andere informatie die iqbi heeft verstrekt uit hoofde van de Overeenkomst, mogen door Afnemer slechts worden aangewend voor gebruik als onderdeel van de Overeenkomst. Deze gegevens mogen niet met derden worden gedeeld, voor zover iqbi daarvoor geen uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren Producten blijven het uitsluitend eigendom van iqbi, totdat alle vorderingen, die iqbi heeft of zal verkrijgen op de Afnemer, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald. 2. Het risico van het geleverde zal bij levering, inhoudende dat de Afnemer de feitelijke macht over de Diensten heeft, overgaan op Afnemer.

Artikel 13 Nietigheidsbeding

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 14 Identiteit van iqbi

 1. iqbi is bij de KvK geregistreerd onder nummer 87510480 en draagt btw- identificatienummer NL864314632B01 iqbi is gevestigd aan Wodanstraat 24H, 1076CD te Amsterdam.
 2. iqbi is per e-mail te bereiken via info@iqbi.nl, middels de website www.iqbi.nl.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen iqbi en haar Afnemers is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen iqbi en haar Afnemers mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Nederland.

Scroll naar boven